دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

Microgrid Frequency Regulation by Using of Electric Vehicles Controlled by Fuzzy Controller with Optimized Rules and Membership Functions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.246259.1058

صابر فلاحتی علی آبادی؛ سید عباس طاهر


An Efficient Parallel Critical Path Tracing for Path Delay Fault Simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.246420.1068

حسین صباغیان بیدگلی؛ احمد احترام؛ حسین قسوری؛ مجید دلشاد؛ شاهین حسابی


Reduced Order Framework for 2D Heat Transfer Simulation Under Variations of Boundary Conditions Based on Deep Learning Algorithm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246176.1054

سمیه افضلی؛ محمدکاظم مؤیدی؛ فرانک فتوحی


جداسازی عروق در تصاویر رنگی شبکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246288.1060

معصومه جعفری


بهبود تشخیص و طبقه بندی توده های سرطان سینه بر اساس یادگیری عمیق و روش های پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22052/scj.2023.246416.1067

محسن افتخاریان؛ علی نودهی


روشی برای ساده سازی الگوها با ساختار احتمالی در ترکیب سرویس وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22052/scj.2023.246636.1084

سید مرتضی بابامیر؛ نرجس ظهیری


ارائه‌ی راهکاری جهت بهبود استدلال مبتنی بر مورد در برآورد هزینه‌ی نرم‌افزار با استفاده از جستجوی ممنوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22052/scj.2023.246672.1085

مهدی ملامطلبی؛ کوشیار اسماعیلی راد


احراز بی‌درنگ هویت متقاضیان خدمات الکترونیک با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق سه بُعدی با دو مسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.246701.1086

ویدا اسماعیلی؛ محمود محصل فقهی


شخصیت شناسی در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل سازی موضوعی نظرات کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.243197.1006

آرش خسروی؛ حمیدرضا عبدالحسینی


Sensitivity Analysis of a Mathematical Fuzzy Epidemic Model for COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.248364.1100

محمود پارسامنش؛ عباس اکرمی


Towards Cloud-based Resource Management for Healthcare Data Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.246269.1059

مصطفی قبائی آرانی؛ هدی اخوان