واگذاری حق نشر مقاله

فرم حق نشر چیست؟
مشروط به امضای این فرم کلیه حقوق در رابطه با چاپ مقاله ارسالی به مجله علمی محاسبات نرم واگذار می‌شود. در ضمن امضاکنندگان گواهی می‌نمایند که مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی آنها بوده و پیش از این اصل مقاله یا بازگردان آن به زبان‌های دیگر (اعم از انگلیسی و فارسی) در مجله، کتاب، کنفرانس و هیچ منبع تحقیقاتی دیگری به چاپ نرسیده است. عواقب و مسئولیت عدم رعایت موارد فوق به عهده امضاکنندگان بوده و مجله محاسبات نرم هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

 

چه کسی مسئول جمع‌آوری اطلاعات فرم حق نشر است؟
انتظار می‌رود نویسنده مسئول اطلاعات مربوطه را از همه نویسندگان همکار بدست آورده و به مجله گزارش کند.

 

نحوه ارسال فرم حق نشر
مجله محاسبات نرم نویسندگان را ملزم به ارسال فرم حق نشر پس از پذیرش نهایی مقاله می‌کند. لذا نویسنده مسئول بایستی فرم حق نشر را از وبگاه مجله دریافت و پس از تکمیل، آن را به امضا همه نویسندگان همکار برساند.

برای دریافت فایل حق نشر اینجا کلیک کنید.

 

چه اتفاقی می‌افتد اگر نویسنده مسئول فایل حق نشر را ناقص ارسال نماید؟

ناقص بودن فرم حق نشر یا عدم ارسال آن سبب جلوگیری از ادامه فرآیند انتشار مقاله شده و این موضوع برای اصلاح به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد.