واگذاری حق نشر مقاله و اعلام مشارکت نویسندگان

فرم حق نشر چیست؟
مشروط به امضای این فرم کلیه حقوق در رابطه با چاپ مقاله ارسالی به مجله علمی محاسبات نرم واگذار می‌شود. در ضمن امضاکنندگان گواهی می‌نمایند که مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی آنها بوده و پیش از این اصل مقاله یا بازگردان آن به زبان‌های دیگر (اعم از انگلیسی و فارسی) در مجله، کتاب، کنفرانس و هیچ منبع تحقیقاتی دیگری به چاپ نرسیده است. عواقب و مسئولیت عدم رعایت موارد فوق به عهده امضاکنندگان بوده و مجله محاسبات نرم هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

 

فرم مشارکت نویسندگان چیست؟
این فرم نشان دهنده میزان مشارکت نویسندگان یک مقاله در بخش های مختلف مربوط به آن مقاله است.

 

چه کسی مسئول جمع‌آوری اطلاعات فرم حق نشر و فرم مشارکت نویسندگان است؟
انتظار می‌رود نویسنده مسئول اطلاعات مربوطه را از همه نویسندگان همکار بدست آورده و به مجله گزارش کند.

 

نحوه ارسال فرم حق نشر و مشارکت نویسندگان
مجله محاسبات نرم نویسندگان را ملزم به ارسال فرم حق نشر و مشارکت نویسندگان پس از پذیرش نهایی مقاله می‌کند. لذا نویسنده مسئول بایستی فرم حق نشر و مشارکت نویسندگان را از وبگاه مجله دریافت و پس از تکمیل، آن را به امضا همه نویسندگان همکار برساند.

برای دریافت فایل حق نشر اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل مشارکت نویسندگان اینجا کلیک کنید.

 

چه اتفاقی می‌افتد اگر نویسنده مسئول فایل حق نشر و مشارکت نویسندگان را ناقص ارسال نماید؟

ناقص بودن فرم حق نشر و مشارکت نویسندگان یا عدم ارسال آنها سبب جلوگیری از ادامه فرآیند انتشار مقاله شده و این موضوع برای اصلاح به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد.