جداسازی عروق در تصاویر رنگی شبکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

شناسایی رگ‌های خونی شبکیه، کاربرد وسیعی در تشخیص بیماری های چشمی مانند رتینوپاتی دیابتی، آب سیاه دارد. استخراج رگ‌های خونی شبکیه توسط پزشک به صورت دستی انجام می شود، این کار دشوار و زمانبر است و همچنین موارد متعددی با خطا همراه است. در این مقاله روشی جدید جهت استخراج رگهای خونی شبکیه ارائه شده است که شامل سه بخش اساسی است. در ابتدا نویزهای موجود در تصویر حذف شده و سپس به استخراج خطوط مرکزی رگ می‌پردازد. در نهایت با استفاده از روش گسترش ناحیه و حذف نویز، رگ های خونی تصاویر شبکیه استخراج میشود. الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر مجموعه‌ی آزمون DRIVE اعمال‌شده و کارایی الگوریتم با استفاده از چهار مقیاس متفاوت صحت، ویژه‌واری، حساسیت و دقت اندازه گیری شده است. میانگین مقادیر صحت، ویژه‌واری، حساسیت و دقت روش پیشنهادی به ترتیب 92896/0، 98965/0، 91756/0 و 96578/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of vessels in retinal color images

نویسنده [English]

  • Masoumeh Jafari
Computer Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Identification of retinal blood vessels is widely used in the diagnosis of eye diseases such as diabetic retinopathy, and glaucoma. Extraction of retinal blood vessels is done manually by a doctor, it is difficult and time-consuming and also many cases are associated with errors. In this article, a new method for the extraction of retinal blood vessels is presented, which includes three basic parts. First, the noise in the image is removed and then the center lines of the vessel are extracted. Finally, the blood vessels of the retinal images are extracted using the area expansion and noise removal method. The proposed algorithm is applied to the images of the DRIVE test set and the efficiency of the algorithm is measured using four different scales of sensitivity, specificity, accuracy, and precision. The average values of accuracy, specificity, sensitivity, and accuracy of the proposed method are 0.92896, 0.98965, 0.91756, and 0.96578, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Images of the retina
  • Blood vessels
  • Extraction of retinal vessels
  • Noise removal
  • Disturbance in the Retina

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1401