تعارض منافع

تعارض منافع چیست؟
هرگونه منافع یا ارتباطات مالی (مستقیم یا غیر مستقیم)، یا موقعیت های دیگر که ممکن است سوالی در مورد سوابق کار گزارش شده، نتایج آن، مفاهیم یا نظرات بیان شده در مورد آن ایجاد کند تعارض منافع خوانده می شود. از جمله می توان به منابع تجاری و مالی برای نویسندگان یا سازمان(ها) مربوط به آنها و یا رقابت مستقیم دانشگاهی اشاره کرد.

 

چه مواردی باید در تعارض منافع اعلام شود؟
توافق یا شرایطی که اگر اعلام نشوند بی طرفی نویسنده مسئول یا نویسندگان همکار را پس از انتشار مقاله به خطر بیندازد، باید گزارش شوند.

 

چه کسی مسئول اعلام تعارض منافع است؟
انتظار می‌رود نویسنده مسئول اطلاعات مربوطه را از همه نویسندگان همکار بدست آورده و به مجله گزارش کند.

 

نحوه اعلام تعارض منافع
مجله محاسبات نرم نویسندگان را ملزم به اعلام تعارض منافع هنگام ارسال مقاله می کند.این اطلاعات در اختیار سردبیر قرار خواهد گرفت و اگر مقاله شما منتشر شود، این اطلاعات نیز به عنوان بیانیه‌ای در مقاله منتشر شده اعلام می‌شود. لذا نویسنده مسئول بایستی فرم تعارض منافع را از وبگاه مجله دریافت و پس از تکمیل، آن را به امضا همه نویسندگان همکار برساند.

برای دریافت فایل تعرض منافع اینجا کلیک کنید.

 

چه اتفاقی می افتد اگر نویسنده مسئول از تعارض منافع احتمالی سایر نویسندگان اطلاع نداشته باشد؟
هنگام ارسال مقاله هرگونه تعارض منافع احتمالی برای همه نویسندگان باید به وضوح بیان شود. دقت کنید که این حق برای کلیه سردبیران محفوظ است که در صورت نیاز پیش از بررسی مقاله ارسالی به اطلاعات بیشتری در مورد مقاله دسترسی داشته باشند. لذا مسئولیت شما این است که بعنوان نویسنده مسئول به نویسندگان همکار تأیید کنید که هرگونه تعارضی را اعلام کنند. لذا مسئولیت هرگونه تعارض گزارش نشده‌ای صرفا با نویسندگان مقاله بوده و مجله در این زمینه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.