دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

Microgrid Frequency Regulation by Using of Electric Vehicles Controlled by Fuzzy Controller with Optimized Rules and Membership Functions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.246259.1058

صابر فلاحتی علی آبادی؛ سید عباس طاهر


An Efficient Parallel Critical Path Tracing for Path Delay Fault Simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22052/scj.2022.246420.1068

حسین صباغیان بیدگلی؛ احمد احترام؛ حسین قسوری؛ مجید دلشاد؛ شاهین حسابی


Reduced Order Framework for 2D Heat Transfer Simulation Under Variations of Boundary Conditions Based on Deep Learning Algorithm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246176.1054

سمیه افضلی؛ محمدکاظم مؤیدی؛ فرانک فتوحی


جداسازی عروق در تصاویر رنگی شبکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246288.1060

معصومه جعفری


بهبود تشخیص و طبقه بندی توده های سرطان سینه بر اساس یادگیری عمیق و روش های پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22052/scj.2023.246416.1067

محسن افتخاریان؛ علی نودهی


روشی برای ساده سازی الگوها با ساختار احتمالی در ترکیب سرویس وب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22052/scj.2023.246636.1084

سید مرتضی بابامیر؛ نرجس ظهیری


ارائه‌ی راهکاری جهت بهبود استدلال مبتنی بر مورد در برآورد هزینه‌ی نرم‌افزار با استفاده از جستجوی ممنوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22052/scj.2023.246672.1085

مهدی ملامطلبی؛ کوشیار اسماعیلی راد


احراز بی‌درنگ هویت متقاضیان خدمات الکترونیک با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق سه بُعدی با دو مسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.246701.1086

ویدا اسماعیلی؛ محمود محصل فقهی


شخصیت شناسی در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل سازی موضوعی نظرات کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.243197.1006

آرش خسروی؛ حمیدرضا عبدالحسینی


Sensitivity Analysis of a Mathematical Fuzzy Epidemic Model for COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.248364.1100

محمود پارسامنش؛ عباس اکرمی


Towards Cloud-based Resource Management for Healthcare Data Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.246269.1059

مصطفی قبائی آرانی؛ هدی اخوان


الگوریتم فرا ابتکاری نفرون-2 (NOA-2)، جهت حل مسائل بهینه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.248427.1104

رضا بهمنش؛ نگار مجمع


تامین پویای سرویس در محیط مه مبتنی بر اتوماتای یادگیر و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.248643.1115

سید مهدی جامعی


ارائه مدلی برای شبیه‌سازی انتشار ویروس کوید-19 بر اساس زنجیره مارکوف گسسته زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.246527.1076

امیرحسین یداللهی؛ حسین صباغیان بیدگلی


مقاله مروری

مروری بر رویکرد یادگیری عمیق در صنعت هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.243422.1036

مهلا رئوف مقدم؛ مسعود ابراهیمی


مقاله پژوهشی

بکارگیری مدل تحلیل احساسات در سطح حروف مبتنی بر شبکه‌ی عصبی روی نظرات فارسی ثبت شده در شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.248311.1094

امید خلف بیگی؛ سید علیرضا بشیری موسوی؛ سینا قارلقی


گراف‌های تک دور فرینال نسب به مجموع توان k‎-ام درجات گراف‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248230.1092

علی قلاوند؛ مصطفی توکلی


مقاله ترویجی

سامانه کمک طراحی پارچه بر اساس الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22052/scj.2023.246464.1072

سید محمود طباطبایی؛ وجیهه مظفری؛ عطیه السادات کریمپور


مقاله مروری

مروری بر ویژگی‌های فناوری‌های ارتباطی در خانه‌های هوشمند و چالش‌های پیش رو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22052/scj.2023.242846.0

الهام توکلی؛ علیرضا کشاورزحداد


مقاله پژوهشی

An Iterated Local Search Strengthened by a Q-learning-based Hyper-heuristic for Software Modularization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22052/scj.2023.252654.1135

محجوبه تاج گردان؛ حبیب ایزدخواه؛ شهریار لطفی


الگوریتم شبکه عصبی عمیق بهبود یافته برای شناسایی بیماری کوید-19 در اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248686.1117

محمد موسوی؛ سوده حسینی؛ محمدرضا امیدی


بهینه‌سازی مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر ترکیب الگوریتم‌های کلونی مورچه و ازدحام ذرات با تابع ابتکاری کسینوس زوایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.248702.1118

حمیدرضا شفیعی؛ وحید رافع؛ مریم امیری


طراحی مدلی برای طبقه‌بندی داده‌های جریانی با استفاده از ‏یادگیری تقویتی و گرادیان کاهشی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.248781.1124

سمیرا فرزانه؛ جواد سلیمی سرتختی


استراتژی خرید و فروش در بازار بورس ایران با استفاده از مدل های یادگیری ماشین همراه با انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم جستجوی فاخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.252793.1144

عرفان صابری؛ الناز رادمند؛ جمشید پیرگزی؛ علی کرمانی


مقاله مروری

طبقه‌بندی و بررسی جامع تکنیک‌های بهینه‌سازی تعادل بار شبکه‌های نرم‌افزار محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.252610.1134

سمیه ایمان‌پور؛ احمدرضا منتظرالقائم


مقاله پژوهشی

ارائه الگوریتمی جهت تسریع روش تکرار سیاست در وارسی مدل فرآیندهای تصمیم مارکوف با استفاده از یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.243360.1029

محمدصادق محققی


روش جدید جهت تخصیص منابع به جریان‌های کاری بی‌درنگ در محیط‌های مه مبتنی بر شبکه‌های نرم‌افزار محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248726.1121

محمد صادق زاده؛ رضا محمدی؛ محمدی نصیری؛ سکینه سهرابی


بازآرایی تکاملی چندهدفه آگاه از انرژی برای تصحیح نشانه‌های کد بد در کاربردهای اندرویدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.246479.1074

مائده زمزمه؛ سعید صدیقیان کاشی؛ امین نیک‌انجام


مقاله مروری

مروری بر الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تشخیص اوتیسم با استفاده از سیگنالEEG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248522.1110

زهره شریفی مهرجرد؛ هاجر مومنی؛ حبیب ادبی اردکانی


مروری بر روش‌های یادگیری عمیق برای طبقه‌بندی هیجان در متن: پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248812.1126

مهدی رسولی؛ وحید کیانی


مقاله پژوهشی

ارائه راهکاری بر پایه یادگیری عمیق ترکیبی جهت بهبود دقت شناسایی تصاویر سی تی- اسکن ریه بیماران کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.253142.1158

مهدی سرچاهی؛ الهام مهدی پور


مکان یابی اهداف متحرک در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر الگوریتم انتشار حداقل میانگین مربعات بر پایه تابع زیان هوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.252719.1141

سهیلا اشکذری طوسی؛ محمد نعیم تیموری؛ وحیدرضا سبزواری


رویکرد تئوری بازی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در ماژول ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.246500.1075

امیرحسین یداللهی؛ سلمان گلی بیدگلی


مقاله مروری

پرسه زدن تصادفی روی گراف‌های هم‌بند و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22052/scj.2024.248446.1106

مهدی شمس؛ غلامرضا حسامیان


مقاله پژوهشی

طراحی مدلی پایدار برای مسئله زمان‌بندی قطارهای متروی تهران با رویکرد بهینه‌سازی استوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.248714.1120

داود جعفری؛ مهران خلج؛ پژمان صالحی


تشخیص چهره با داده‌های ناقص توسط شبکه‌ عصبی کانولوشنی عمیق (DCNN)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

10.22052/scj.2024.252789.1143

فرناز حسینی؛ الهه طبیب زاده لمر؛ سید مهدی میرکاظمی نیارق


توسعه الگوریتم تکامل شوراهای شهر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22052/scj.2024.253070.1154

مهدیه غفار علیشاهی؛ عین اله پیرا؛ علیرضا روحی


تشخیص اولین لحظه حقیقت در خرید آنلاین با استفاده از روش های پیش پردازش داده ها و طبقه بندهای تلفیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22052/scj.2024.253114.1156

محسن امیرافضلی؛ حسین غفاریان


مقایسه عملکرد روش های هوش مصنوعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22052/scj.2024.253154.1161

ملیحه نیک سیرت؛ جواد طیبی؛ محمد مهدی ایزدخواه


یک مدل جدید مبتنی بر پنجره لغزان برای تشخیص ناهنجاری در سری‌های زمانی چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22052/scj.2024.253155.1160

الهام عنایتی؛ رضا مرتضوی؛ عبدالعلی بصیری؛ جواد قاسمیان؛ محمود معلم


تشخیص پلاک خوردو بااستفاده از یادگیری عمیق بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.253175.1163

سارا معتمد


مدلهای عامل مبنا و کاربرد آن در بررسی خطرات انتقال بیماری‌ همه‌گیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.253185.1165

محمود دادخواه؛ نازلی بشارتی


تخمین پارامترهای یک مدل رگرسیون خطی با توسعه روش حداقل مربعات خطا بر اساس محاسبات کوانتومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22052/scj.2024.253276.1169

مهدی رمضانی؛ صادق کلانتری؛ علی مددی


ANFIS-Based Effective Length of Vertical Rod Buried in Two-Layer Soil Subjected to Lightning Return Strokes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22052/scj.2024.253405.1176

علی باقری؛ سجاد محرابی؛ سعید رضا استادزاده


چارچوب پیش‌بینی پیوند با استفاده از شبکه عصبی گرافی مبتنی بر زیرگراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

10.22052/scj.2024.253458.1179

سید مهدی وحیدی پور؛ ریحانه کرمی


پیش‌بینی پیوند در شبکه‌های علمی با استفاده از یادگیری ماشین و گراف‌های وزن‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22052/scj.2024.253476.1181

سید مهدی وحیدی پور؛ علیرضا محمدی


Autism Diagnosis from EEG Signals Using Machine Learning Algorithms and Convolutional Neural Networks

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22052/scj.2024.253566.1185

زهره شریفی مهرجرد؛ هاجر مومنی؛ حبیب ادبی اردکانی