پرسه زدن تصادفی روی گراف‌های هم‌بند و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22052/scj.2024.248446.1106

چکیده

در این مقاله پارامترهای پرسه زدن تصادفی تحلیل می‌شوند. سپس روابط مقادیر ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میان یک کران برای پارامترهای اصلی تعیین می‌شود. سپس کاربرد در شبکه‌های الکترونیکی شرح داده خواهد شد. همچنین کاربردهایی در علوم کامپیوتر به ویژه در مدیریت رمزگذاری برای شبکه محاسبات ذکر می‌شود. دست‌آوردهای فیزیکی برای به دست آوردن نتایجی در پرسه زدن تصادفی به کار برده می‌شوند. در پایان الگوریتم‌های کاربردی پرسه زدن تصادفی و نمونه‌گیری با پرسه زدن تصادفی بیان خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Random walk on connected graphs and its application in electronic networks

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shams 1
  • Gholamreza Hesamian 2
1 Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Department of Statistics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, random walk parameters are analyzed. Then the relations of eigenvalues are examined. Meanwhile, a limit is set for the main parameters. Then the application in electronic networks will be described. Also, applications in computer science are mentioned, especially in encryption management for computing network. Physical achievements are used to obtain results in random walks. At the end, the applied algorithms of random walk and random walk sampling will be described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov chain
  • stationary distribution
  • mixing rate
  • probability generating function
  • connected graph