نوع مقالات قابل انتشار

مجله محاسبات نرم پذیرای مقالات تحقیقی و علمی اصیل در قالب مقالات

 

  • پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
  • مروری (Review Article)
  • کاربردی (Applied Article)
  • ترویجی

در مورد مسائل مهم در زمینه محاسبات نرم است.

در ضمن ارسال مقاله برای مجله محاسبات نرم به این معناست که نویسنده (یا نویسندگان) اطمینان دارند که مقاله ارسالی در حال حاضر منتشر نشده و یا برای انتشار و داوری به مجله یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.