دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. راهکارهای تشخیص عملکرد کاربران و ارائه روشی برای تعیین میزان خطر رفتار غیر معمول کاربران در خانه ی هوشمند مبتنی بر منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22052/scj.2021.242812.0

حانیه عباسی؛ محبوبه شمسی؛ عبدالرضا رسولی کناری


مقاله مروری

2. مروری منظم بر ادبیات رأی گیری های الکترونیکی مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22052/scj.2021.242836.0

پیام رنجبری؛ سید امیر شیخ احمدی


مقاله پژوهشی

3. کنترل فرکانس بار با استفاده از کنترل کننده Fuzzy-PID با تواب عضویت بهینه شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22052/scj.2021.242834.0

صابر فلاحتی علی آبادی؛ سید عباس طاهر


4. روشی برای ساده‌سازی الگوها در ترکیب وب‌سرویس‌ها و انتخاب بهینه ترکیب با ساختار احتمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22052/scj.2021.243188.1003

نرجس ظهیری؛ سید مرتضی بابامیر


5. یک روش تطبیق پذیر استگانوگرافی در ویدئوهای فشرده شده با استاندارد HEVC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22052/scj.2021.242817.0

زهرا بهرامی اصل؛ محمدرضا رمضان پور؛ ریحانه خورسند


6. الگوریتم ترکیبی مبتنی بر معماری گوسیپ با استفاده از SVM برای قابلیت اطمینان در رایانش ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

10.22052/scj.2021.242822.0

شیوا رزاق زاده؛ پریسا نوروزی کیوی؛ بابک پناهی


7. پیش‌بینی وضعیت تحصیلی متقاضیان پذیرش‌شده دانشگاه، مبتنی بر داده‌های آموزشی و پذیرشی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.22052/scj.2021.242837.0

آرش خسروی؛ هادی عبدالمالکی؛ مهری فیضی


8. زمانبندی مبتنی بر هزینه جریان های کاری با استفاده از ساختار جبری مشبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22052/scj.2021.242814.0

محمد جواد نجفی آرانی؛ سعید دوست علی