دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اسفند 1400 (20) 

مقاله مروری

مروری بر نیازمندی‌های امنیتی در فرآیند تولید نرم‌افزار

صفحه 72-83

10.22052/scj.2022.242857.0

حانیه قربانی مقدم؛ بهناز جاماسب؛ حامد دهدشتی جهرمی