پیش‌بینی رابطه زوجین در دوره کرونا با استفاده از انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی و یادگیری ماشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

چکیده

با پیشرفت بیماری کرونا اغلب جوامع با افزایش آمار طلاق مواجه شدند که بدلیل نارضایتی، ناسازگاری و آشفتگی در روابط زوجین رخ داده است. یکی از عوامل موثر در ازدواج موفق، انتظار واقع‌گرایانه از ازدواج است که بررسی عوامل ازدواج موفق، گامی مهم برای رسیدن به این هدف است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر در ازدواج موفق و یا طلاق زوجین با استفاده از کشف همبستگی بین ویژگی‌ها و الگوریتم‌های یادگیری ماشین پرداخته است. این پژوهش برای پیش‌بینی نوع رابطه زوجین اقدام به طراحی پرسشنامه استانداردی با 54 سوال بر پایه پرسشنامه زوج‌درمانی گاتمن موجود در پایگاه داده Kaggle نموده و هدفش تشخیص بقای رابطه با استفاده از تحلیل 170 نفر از پاسخ‌های زوجین است. همچنین پرسشنامه فوق به زبان فارسی طراحی و بین 33 خانواده ایرانی پخش شد و با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، نوع رابطه زوجین پیش‌بینی شد. همچنین ویژگی‌های موثر بر رابطه زوجین در فرهنگ ایرانی در این تحقیق به کمک ضریب همبستگی پیرسون استخراج و با ویژگی‌های موثر در تحقیق دیگری که روی افرادی با فرهنگ متفاوت انجام شده است؛ مقایسه شده و نتایج نشان داد تغییر فرهنگ می‌تواند برخی از ویژگی‌های موثر را تغییر دهد. نتایج تجربی نشان می‌دهد عواملی که بیش از همه نقش موثری در پیش‌بینی مطلقه یا متاهل بودن فرد دارند شامل (1) صمیمیت بین زوجین و (2) سکوت و فرونشاندن خشم در بحث‌ها و مشاجره‌ها است. در بین الگوریتم‌های یادگیری ماشین مورد بررسی، الگوریتم درخت تصمیم و بیزین ساده با دقت 100 درصد بالاترین کارایی را از خود نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of couple relationship during the Covid-19 period using correlation-based feature selection and machine learning

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Akhavan Mahdavi
  • Elham Mahdipour
Department of Computer Engineering, Khavaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

During the COVID-19 pandemic, many societies faced an increase in divorce rates due to dissatisfaction, incompatibility, and turmoil in couples' relationships. One of the effective factors in a successful marriage is realistic expectations, and examining factors that contribute to successful marriages is an important step towards achieving this goal. In this regard, this paper aims to investigate the effective factors in successful marriages or divorce of couples using machine learning algorithms and feature selection based on discovering correlations between features. A standardized questionnaire with 54 questions is developed based on the Gottman couple therapy questionnaire available on Kaggle. The goal is to predict the type of couple relationship and detect the survival of the relationship using the analysis of 170 couples' responses. The questionnaire is designed in Persian and distributed among 33 Iranian families. Machine learning algorithms are used to predict the type of relationship between couples. Moreover, the effective features of couples’ relationships in Iranian culture are extracted using Pearson's correlation coefficient and compared with effective features in another study conducted on individuals from different cultures. The results showed that cultural differences can change some of the effective features. The experimental results indicate that the most effective factors in predicting whether a person is divorced or married are (1) intimacy between couples and (2) silence and suppression of anger during discussions and disputes. Among the examined machine learning algorithms, the decision tree and naive Bayes algorithms have the highest efficiency, with 100% accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful marriage
  • Divorce
  • Machine learning
  • Realistic expectation
  • Couple relationship
[1] قورچی بیگی م.، اقبالی ا.، «ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران»، خانواده پژوهی، جلد 16، شماره 1، ص.97-114، 1399.
[2] عبادی م.، بشرپور س.، نریمانی م.، «برازش مدل علی مبتنی بر آشفتگی روابط زوجی بر اساس فراهیجان منفی: نقش میانجی حساسیت به طرد در افراد متاهل»، دوفصلنامه روانشناسی خانواده، جلد 7، شماره 2، ص.61-74، 1399.
[3] فولادیان م.، شجاعی قلعه‌نی م.، «مطالعه جامعه‌شناختی فرآیندهای وقوع طلاق»، خانواده پژوهی، جلد 16، شماره 2، ص.231-257، 1399.
[4] Asadi Z. S., Sadeghi R., Taghdisi M. H., Zamani-Alavijeh F., Shojaeizadeh D., and Khoshdel A. R., “Sources, outcomes, and resolution of conflicts in marriage among Iranian women: a qualitative study,” Electronic physician, 8(3): 2057, 2016.
[5] درگاه ملی آمار، برگرفته از وبگاه درگاه ملی آمار 1400، https://www.amar.org.ir/5591746#ازدواج-و-طلاق/جمعیت-و-نیروی-کار/دادهها-و-اطلاعات-آماری--
[6] Poley J. M., “A Pre-Marriage Proposal: Getting Ready for Marriage, an Adlerian Design,” The Degree of Master of Arts in Adlerian Counseling and Psy chotherapy: 53, 2011. 
[7] Nilforooshan P., “Studying the factor structure, reliability, and validity of the Marriage Expectation Scale (MES),” International Journal of Behavioral Sciences, 5(1): 11-19, 2011.
[8] Van Epp M. C., Futris T. G., Van Epp J. C., and Campbell K, “The impact of the PICK a partner relationship education program on single army soldiers,” Family and Consumer Sciences Research Journal, 36(4): 328-349, 2008.
[9] زارع ر.، قمری‌گیوی ح.، ولیزاده ب.، «ارزیابی سلامت روانی زنان در حال طلاق مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی اردبیل»، مجله پزشکی قانونی ایران، جلد 22، شماره 2، ص.87-94، 1395. 
[10] نجات س.، «کیفیت زندگی و اندازه‌گیری آن»، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، جلد 4، شماره 2، ص.57-62، 1387. 
[11] Bogacz F., Pun T., and Klimecki O. M., “Improved conflict resolution in romantic couples in mediation compared to negotiation,” Humanities and Social Sciences Communications, 7(1): 1-14, 2020.
[12] Segrin C. and Nabi R. L., “Does television viewing cultivate unrealistic expectations about marriage?,” Journal of Communication, 52(2): 247-63, 2002.
[13] Ebrahimi N., “The effect of training Glasser's choice and control over emotional abuse couples in Isfahan,” MA thesis, University of Isfahan, 2008.
[14] Omidvar B., Fatehizadeh M. and Ahmadi S. A., “The effect of premarital training on marital expectations and attitudes of university students in Shiraz,” Journal of family research, 5(2): 231-246, 2009.
[15] Mirmohammad-Sadeghi H., Premarital education, Esfahan, Behzisti: Department of Cultural Affairs and prevention, 2010.
[16] Yontem M. K., Kemal A. D. E. M., Ilhan T., and Kilcarslan S., “Divorce prediction using correlation based feature selection and artificial neural networks,” Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi SBE Dergisi. 9(1): 259-273, 2019.
[17] خسروی ا.، عبدالمالکی ه.، فیاضی م.، «پیش‌بینی وضعیت تحصیلی متقاضیان پذیرش‌شده دانشگاه، مبتنی بر داده‌های آموزشی و پذیرشی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی»، مجله محاسبات نرم، جلد9، شماره 2، ص.94-113، 1399.
[18] Sarker I. H., “Machine learning: Algorithms, real-world applications and research directions,” SN Computer Science, 2(3): 1-21, 2021.
[19] Bertolini M., Mezzogori D., Neroni M., and Zammori F., “Machine Learning for industrial applications: a comprehensive literature review,” Expert Systems with Applications, 114820, 2021.
[20] Pan Z., Wang Y., and Pan Y., “A new locally adaptive k-nearest neighbor algorithm based on discrimination class,” Knowledge-Based Systems, 204:106185, 2020.
[21] ویسی ه.، قایدشرف ح.، ابراهیمی م.، «بهبود کارایی الگوریتم‌های یادگیری ماشین در تشخیص بیماری‌های قلبی با بهینه‌سازی داده‌ها و ویژگی‌ها»، مجله محاسبات نرم، جلد 8، شماره 1، ص.70-85، 1398.
[22] Susmaga R., “Confusion matrix visualization,” In Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 107-116, 2004.
[23] روزبهانی ز.، رضایی‌نور ج.، یاری‌ایلی م.، قیاسی ر.، «ارائه الگوریتم ترکیبی پالایشی-پوششی انتخاب ویژگی‌ و کاربرد آن در کاهش بعد داده های بیان ژن»، مجله محاسبات نرم، جلد 6، شماره 2، ص.48-59، 1396.
[24] فولادی ف.، اژه‌ای ج.، غلامعلی‌لواسانی م.، برزگرکهنمویی س.، جلوانی ر.، «اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل»، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، شماره 21، ص.127-141، 1392.
[25] Patrick S., Sells J. N., Giordano F. G., and Tollerud T. R., “Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction,” The family journal, 15(4): 359-367, 2007.
[26] ضیائی م. ع.، یزدان‌پرست ی.، «دلالت سکوت بر اراده»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، جلد 43، شماره 1، ص.79-94، 1389.
[27]  نوین ج.، بهرامی‌احسان ه.، «طراحی و ارزیابی بسته آموزشی دینی-روان شناختی بر کنترل پرخاشگری و مهارت‌های ارتباطی، روانشناسی»، مطالعات روانشناسی بالینی، جلد 7، شماره 26، ص.1-23، 1396.
[28] کریمی‌ثانی پ.، احیائی ک.، «ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش بینی کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز»، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، شماره 13، ص.61-82، 1390.
[29] پورنقاش‌تهرانی س. س.، تاشک ا.، «بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران»، فصلنامه علمی مطالعات روانشناختی، جلد 3، شماره 3، ص.7-23، 1386.
[30] غفاری م.، رضایی ا.، «بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور»، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، جلد 23، شماره 2، ص.140-147، 1392.
[31] Pines A. M., “Adult attachment styles and their relationship to burnout: A preliminary, cross-cultural investigation,” Work and Stress, 18(1): 66-80, 2004.
[32] Fellows K. J., Chiu H. Y., Hill E. J., and Hawkins A. J., “Work–family conflict and couple relationship quality: A meta-analytic study,” Journal of Family and Economic Issues, 37(4): 509-518, 2016.