دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، شهریور 1400 (19) 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی امنیت ماشین‌های مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده

صفحه 2-15

10.22052/scj.2021.242842.0

امیرحسین یداللهی؛ جواد سلیمی سرتختی؛ سلمان گلی بیدگلی