مروری سیستماتیک بر مطالعات فدراسیون ابری از نقطه نظر صداقت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

در مطالعات اخیر تحقیقات متعددی پیرامون فدراسیون ابر وجود داشته‌است که علت آن افزایش سود ارائه‌دهندگان ابر و همچنین بهبود استفاده از منابع است. هر کدام از مطالعات با بهبود یک یا چند ویژگی از فدراسیون ابری به توسعه این حوزه کمک کرده‌اند، با این حال، بخش عمده‌ای از این مطالعات از عدم توجه به مسائل مربوط به صداقت رنج می‌برند. منظور از صداقت، تامین ویژگی در سطح فدراسیون است تا ضمن خفظ انگیزه مشارکت اعضا، بستری قابل اعتماد را جهت همکاری متقابل فراهم کند به شیوه‌ای که هیچ عضوی به ازای انحراف از اعلام واقعیت سودآوری بیشتری نداشته باشد. در این مقاله، یک سیستم مرور مطالعات طراحی و اجرا شده ‌است که به کمک آن مطالعات از منظر صداقت در حوزه فدراسیون ابری بررسی و تحلیل می‌شوند. در این راستا مطالعاتی که به صورت صریح یا ضمنی قابلیت پشتیبانی از صداقت را دارند مشخص و نقاط قوت و ضعف هر یک بررسی شده ‌است. همچنین موانع و چالش‌های پیش رو در تامین صداقت مطرح و پیشنهاداتی جهت بهبود صداقت در فدراسیون ابری ارائه‌شده است. با توجه به بررسی که انجام شده این مقاله اولین مقاله مروری در خصوص بررسی روش‌های موجود از دیدگاه تامین صداقت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A systematic literature review of cloud federation studies from the integrity point of view

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahini 1
  • Amir Masoud Rahmani 1
  • Reza Berangi 2
1 Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Computer Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, cloud federation has received considerable attention due to its potential for increasing cloud providers' profits and improving resource utilization. Numerous studies have been conducted on cloud federation, each contributing to the development of this field by improving one or more features. However, many of these studies suffer from a lack of attention to integrity issues. Integrity refers to providing a feature at the level of cloud federation that maintains members' participation while also providing a reliable platform for mutual cooperation, such that no member has greater profitability for deviating from the truth. This paper presents a systematic review system designed to analyze cloud federation studies from the perspective of integrity. The review identifies studies that explicitly or implicitly support integrity and examines their strengths and weaknesses. Moreover, obstacles and challenges in providing integrity are discussed, and suggestions for improving integrity in cloud federation are presented. To the best knowledge of the authors, this paper is the first systematic literature review to examine existing methods from the perspective of ensuring integrity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud computing
  • Cloud federation
  • Inter-cloud
  • Integrity
  • Resource allocation
[1] Buyya R., Ranjan R., and Calheiros R. N., “Intercloud: Utility-oriented federation of cloud computing environments for scaling of application services,” in International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing, 2010, pp. 13–31.
[2] Buyya R., Broberg J., and Goscinski A. M., Cloud computing: Principles and paradigms, vol. 87. John Wiley & Sons, 2010.
[3] Buyya R., Vecchiola C., and Selvi S. T., Mastering cloud computing: foundations and applications programming. Newnes, 2013.
[4] Assis M. R. M. and Bittencourt L. F., “Avoiding Free Riders in the Cloud Federation Highways,” in CLOSER, 2017, pp. 169–179.
[5] Assis M. R. and Bittencourt L. F., “A survey on cloud federation architectures: Identifying functional and non-functional properties,” Journal of Network and Computer Applications, 72: 51–71, 2016.
[6] Assis M. R., Bittencourt L. F., and Tolosana-Calasanz R., “Cloud federation: Characterisation and conceptual model,” in Utility and Cloud Computing (UCC), 2014 IEEE/ACM 7th International Conference on, 2014, pp. 585–590.
[7] Toosi A. N., Calheiros R. N., Thulasiram R. K., and Buyya R., “Resource Provisioning Policies to Increase IaaS Provider’s Profit in a Federated Cloud Environment,” in High Performance Computing and Communications (HPCC), 2011 IEEE 13th International Conference on, 2011, pp. 279–287.
[8] Mahini A., Berangi R., Rahmani A. M., and Navidi H., “Bankruptcy approach to integrity aware resource management in a cloud federation,” Cluster Computing, pp. 1–26, 2021.
[9] Liaqat M., Chang V., Gani A., Ab Hamid S. H., Toseef M., Shoaib U., and Ali R. L., “Federated cloud resource management: Review and discussion,” Journal of Network and Computer Applications, 77: 87–105, 2017.
[10] Ahmed U., Raza I., and Hussain S. A., “Trust Evaluation in Cross-Cloud Federation: Survey and Requirement Analysis,” ACM Computing Surveys (CSUR), 52(1): 19, 2019.
[11] Kumar P. and Prakash K. B., “A Critical Review on Federated Cloud Consumer Perspective of Maximum Resource Utilization for Optimal Price Using EM Algorithm,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer Singapore, 2019, pp. 165–175.
[12] Chouhan L., Bansal P., Lauhny B., and Chaudhary Y., “A Survey on Cloud Federation Architecture and Challenges,” in Social Networking and Computational Intelligence, Springer Singapore, 2020, pp. 51–65.
[13] Shishira S. R. and Kandasamy A., “A Comprehensive Survey on Federated Cloud Computing and its Future Research Directions,” in Evolutionary Computing and Mobile Sustainable Networks, Springer Singapore, 2020, pp. 79–88.
[14] Asadi M., Fathy M., Mahini H., and Rahmani A. M., “A systematic literature review of vehicle speed assistance in intelligent transportation system,” IET Intelligent Transport Systems, 15(8): 973–986, 2021.
[15] رنجبری پ.، شیخ احمدی س. ا.، «مروری منظم بر ادبیات رأی‌گیری‌های الکترونیکی مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی»، مجله محاسبات نرم، جلد 9، شماره2 ، ص. 33-14، 1399.
[16] Kitchenham B., Charters S., Budgen D., Brereton P., Turner M., Linkman S., Jorgensen M., Mendes E., and Visaggio G., “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering,” EBSE Technical Report, Keele University, 2007.
[17] اسداللهی ا.، اصغری س. ا.، «پیش‌بینی تعداد مناسب ماشین‌های مجازی بر اساس سری زمانی و روش‌های هوشمند مبتنی بر خوشه‌‌بندی ماشین‎های مجازی»، مجله محاسبات نرم، جلد 6، شماره 1، ص. 77-66، 1396.
[18] قبائی ارانی م.، مهدی بابایی ف.، «رویکرد تخصیص منبع کارا برای پردازش داده‌های حوزه سلامت در محیط رایانش ابری»، مجله محاسبات نرم, جلد 8، شماره 2، ص. 101-80، 1398.
[19] Grozev N. and Buyya R., “Inter-Cloud architectures and application brokering: taxonomy and survey,” Software: Practice and Experience, 44(3): 369–390, 2014.
[20] Mansour I., Sahandi R., Cooper K., and Warman A., “Interoperability in the heterogeneous cloud environment: A survey of recent user-centric approaches,” in Proceedings of the International Conference on Internet of things and Cloud Computing, 2016, p. 62.
[21] Chauhan S. S., Pilli E. S., Joshi R. C., Singh G., and Govil M. C., “Brokering in interconnected cloud computing environments: A survey,” Journal of Parallel and Distributed Computing, 133; 193–209, 2019.
[22] El Zant B. and Gagnaire M., “New pricing policies for federated cloud,” in 2014 6th International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2014, pp. 1–6.
[23] Mihailescu M. and Teo Y. M., “Dynamic resource pricing on federated clouds,” in Proceedings of the 2010 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud and Grid Computing, 2010, pp. 513–517.
[24] Huang J., Kauffman R. J., and Ma D., “Pricing strategy for cloud computing: a damaged services perspective,” Decision Support Systems, 78: 80–92, 2015.
[25] Amazon elastic compute cloud (amazon ec2), https://aws.amazon.com/ec2/, online; accessed: 2022.
[26] Toosi A. N., Thulasiram R. K., and Buyya R., “Financial option market model for federated cloud environments,” in Proceedings of the 2012 IEEE/ACM Fifth International Conference on Utility and Cloud Computing, 2012, pp. 3–12.
[27] Samaan N., “A novel economic sharing model in a federation of selfish cloud providers,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(1): 12–21, 2014.
[28] Zhao J., Li H., Wu C., Li Z., Zhang Z., and Lau F. C., “Dynamic pricing and profit maximization for the cloud with geo-distributed data centers,” in IEEE INFOCOM 2014-IEEE Conference on Computer Communications, 2014, pp. 118–126.
[29] Baranwal G., Kumar D., Raza Z., and Vidyarthi D. P., “Double Auction-Based Cloud Resource Provisioning,” in Auction Based Resource Provisioning in Cloud Computing, Springer, 2018, pp. 75–95.
[30] Mashayekhy L., Nejad M. M., and Grosu D., “A Trust-Aware Mechanism for Cloud Federation Formation,” IEEE Transactions on Cloud Computing, 9(40): 1278-1292, 2019.
[31] Papadakis-Vlachopapadopoulos K., Gonzalez R. S., Dimolitsas I., Dechouniotis D., Ferrer A. J., and Papavassiliou S., “Collaborative SLA and reputation-based trust management in cloud federations,” Future Generation Computer Systems, 100: 498–512, 2019.
[32] Chang D.-Y., “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP,” European journal of operational research, 95(3): 649–655, 1996.
[33] Ferrer A. J. and Montanera E. P., “The role of SLAs in building a trusted cloud for Europe,” in IFIP International Conference on Trust Management, 2015, pp. 262–275.
[34] Hammoud A., Otrok H., Mourad A., Wahab O. A., and Bentahar J., “On the Detection of Passive Malicious Providers in Cloud Federations,” IEEE Communications Letters, 23(1): 64–67, 2019.
[35] Dhole A., Thomas M. V., and Chandrasekaran K., “An efficient trust-based Game-Theoretic approach for Cloud Federation Formation,” in 2016 3rd International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), 2016.
[36] Ray B. K., Khatua S., and Roy S., “A Game Theoretic Model for Cloud Federation,” in Studies in Big Data, Springer International Publishing, 2018, pp. 73–97.
[37] Coronado J. P. R. and Altmann J., “Model for Incentivizing Cloud Service Federation,” in Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services, Springer International Publishing, 2017, pp. 233–246.
[38] Khorasani N., Abrishami S., Feizi M., Esfahani M. A., and Ramezani F., “Resource management in the federated cloud environment using Cournot and Bertrand competitions,” Future Generation Computer Systems, 113: 391–406, 2020.
[39] Aryal R. G. and Altmann J., “Fairness in Revenue Sharing for Stable Cloud Federations,” in International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services, 2017, pp. 219–232.
[40] Moghaddam M. M., Manshaei M. H., Saad W., and Goudarzi M., “On Data Center Demand Response: A Cloud Federation Approach,” IEEE Access, 7: 101829–101843, 2019.
[41] Hammoud A., Mourad A., Otrok H., Wahab O. A., and Harmanani H., “Cloud federation formation using genetic and evolutionary game theoretical models,” Future Generation Computer Systems, 104: 92–104, 2020.
[42] Ray B. K., Saha A., Khatua S., and Roy S., “Quality and Profit Assured Trusted Cloud Federation Formation: Game Theory Based Approach,” IEEE Transactions on Services Computing, 14(3): 805–819, 2021.
[43] Ray B. K., Saha A., Khatua S., and Roy S., “Toward maximization of profit and quality of cloud federation: solution to cloud federation formation problem,” The Journal of Supercomputing, 75(2): 885–929, 2019.
[44] Khandelwal Y., Ganti K., Purini S., and Reddy P. V., “Cloud Federation Formation in Oligopolistic Markets,” in European Conference on Parallel Processing, 2018, pp. 392–403.
[45] Ray B. K., Saha A., and Roy S., “Migration cost and profit oriented cloud federation formation: hedonic coalition game based approach,” Cluster Computing, 21(4): 1981–1999, Aug. 2018.
[46] Pal R., Yin X., and Golubchik L., “Graphical Federated Cloud Sharing Markets,” IEEE Transactions on Sustainable Computing, 6(4): 710-712, 2021.
[47] Pal R., Lin S.-H., Ahuja A., Jagadeesan N., Kumar A., and Golubchik L., “Are Federated Cloud Sharing Systems Sustainable?: On Dynamic Sharing Markets and Their Stability,” IEEE Transactions on Sustainable Computing, 5(4): 485–500, 2020.
[48] Jin L. and Tang L., “Prediction-based pricing for request outsourcing in cloud federation,” in 2016 8th International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP), 2016.
[49] Bhuiyan S. H. and Hasan M. M., “Revenue Maximization in Cloud Federation Based on Multi-Choice Multidimensional Knapsack Problem,” in 2018 21st International Conference of Computer and Information Technology (ICCIT), 2018, pp. 1–6.
[50] Zhang T., “A fairness-enhanced resource trading system in federated cloud environments,” International Journal of Networking and Virtual Organisations, 22(2): 183, 2020.
[51] Dhuria S., Gupta A., and Singla R. K., “Pricing Mechanisms for Fair Bills and Profitable Revenue Share in Cloud Federation,” in Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer Singapore, 2020, pp. 133–148.
[52] Najm M. and Tamarapalli V., “VM Migration for Profit Maximization in Federated Cloud Data Centers,” in 2020 International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS), 2020.
[53] Ayachi M., Nacer H., and Slimani H., “Cooperative game approach to form overlapping cloud federation based on inter-cloud architecture,” Cluster Computing, 24(2): 1551–1577, Mar. 2021.
[54] Assis M. R. M. and Bittencourt L. F., “MultiCloud Tournament: A cloud federation approach to prevent Free-Riders by encouraging resource sharing,” Journal of Network and Computer Applications, 166: 102694, 2020.