شناسایی گره‌های با قدرت انتشار بالا در شبکه‌های اجتماعی با در نظر گرفتن وزن‌های تاثیر مثبت و منفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.22052/scj.2022.243233.1019

چکیده

شبکه‌های اجتماعی جایگاه قابل توجهی را در میان جامعه پیدا کرده‎اند. تعداد زیاد کاربران این شبکه‎ها و حجم بالای داده‎هایی که روزانه از طریق این شبکه‎ها رد و بدل می‎شود، این شبکه‎ها را به یک فرصت مناسب برای انتشار تبلیغات شرکت‎های تجاری تبدیل کرده است. با توجه به محدودیت‎های بودجه، شرکت‎ها ناچار هستند تنها مجموعه محدودی از کاربران را جهت شروع فرآیند انتشار انتخاب کنند. برای موفقیت در انتشار تبلیغات و مطلع شدن اکثریت افراد جامعه، مجموعه انتخاب شده باید از بین افراد تاثیرگذار انتخاب شوند. تحقیقات زیادی به مساله انتخاب زیرمجموعه بهینه از افراد تاثیرگذار پرداخته‎اند اما در اکثریت آنها فرض شده است که تاثیر بین افراد از نوع مثبت است و به تاثیر منفی افراد بر یکدیگر توجه نشده است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‎شود تا روشی برای انتخاب زیرمجموعه بهینه از افراد تاثیرگذار با توجه به تاثیرهای مثبت و منفی بین افراد ارائه شود. در روش پیشنهادی، ابتدا برای هریک از افراد جامعه، مجموعه تاثیرهای مثبت و منفی یک و دو گامی او بدست می‎آید؛ سپس به کمک روش تصمیم‎گیری چندمعیاره روشی برای انتخاب افراد برتر ارائه می‎شود. برای ارزیابی‎های انجام شده از مجموعه داده ویکی‎پدیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده برای میزان قدرت انتشار مجموعه انتخاب شده توسط روش پیشنهادی و سایر روش‎ها بیانگر آن است که علی‎رغم آنکه در برخی از شرایط تعدادی از روش‎ها از انتشار مثبت بیشتری نسبت به روش پیشنهادی برخوردار هستند اما روش پیشنهادی در تمام حالات از نظر انتشار منفی از عملکرد بسیار مطلوب‎تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify nodes with high spreader power in social networks by considering the positive and negative influence weights

نویسندگان [English]

  • Seyed Adib Sheikhahmadi 1
  • Seyed Amir Sheikhahmadi 1
  • Shanaz Mohamadimajd 2
1 Department of Computer Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Mathematics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Social networks have found a significant place in society. The large number of users of these networks and the high volume of data that is exchanged through these networks daily have made these networks a good opportunity for advertising companies. Due to the budget constraints, companies are forced to select only a limited number of users to begin the propagation process. In order to be successful in advertising and informing the majority of the community, the selected collection must be selected among influential people. Many studies have addressed the issue of selecting the optimal subset of influential people. But in the majority of them, it is assumed that the influence between people is positive and the negative influence of people on each other is not considered. Therefore, in this study, a method proposed for selecting the optimal subset of influential people according to the positive and negative influences between individuals. In the proposed method, first for each member of the community, a set of positive and negative influences of one and two steps is obtained. Then, using multi-criteria decision making method, a method for selecting the best people is presented. The Wikipedia data set was used for the evaluations. The results obtained for the spreading power of the set selected by the proposed method and other methods indicate that although in some cases some methods have more positive propagation than the proposed method, but the proposed method in all Scenarios has a much better performance in terms of negative emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influential nodes
  • Spread power measurement
  • influence propagation
  • social networks
  • positive and negative influence
[1] Rukuni T. F., Shaw G., Chetty Y., Kgama P., Kekana P., and Rogers K., "Viral Marketing Strategies and Customer Buying Behavioural Intentions at Retail Store in Johannesburg," Business Management and Strategy, 8(1): 59-83, 2017.
[2] Sheikhahmadi A. and Zareie A., "Identifying influential spreaders using multi-objective artificial bee colony optimization," Applied Soft Computing, 94:106436, 2020.
[3] Malliaros F. D., Rossi M.-E. G., and Vazirgiannis M., "Locating influential nodes in complex networks," Scientific reports, vol. 6, 2016.
[4] Wang S., Du Y., and Deng Y., "A new measure of identifying influential nodes: Efficiency centrality," Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 47:151-163, 2017.
[5] Wei D., Deng X., Zhang X., Deng Y., and Mahadevan S.,"Identifying influential nodes in weighted networks based on evidence theory," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 392(10): 2564-2575, 2013.
[6] Yang Y., Wang Z., Pei J., and Chen E., "Tracking influential nodes in dynamic networks," arXiv preprint arXiv: 1602.04490, 2016.
[7] Zhang X., Zhu J., Wang Q., and Zhao H., "Identifying influential nodes in complex networks with community structure," Knowledge-Based Systems, 42: 74-84, 2013.
[8] کی پور ا.، براری م. و شیرازی ح.، «پیشگویی پیوند در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از ترکیب دسته‌بندی کننده‌ها»، مجله محاسبات نرم، جلد 4، شماره 2، ص. 2-17، 1394.
[9] محفوظ ا. و فتحی تبار غ.، «مجموع فاصله بین رئوس گراف»، مجله محاسبات نرم، جلد 5، شماره 2، ص. 28-33، 1395.
[10] Zareie A., Sheikhahmadi     A., Jalili M., and Fasaei M. S. K., "Finding influential nodes in social networks based on neighborhood correlation coefficient," vol. 194, 2020.
[11] Zareie A., Sheikhahmadi A., and Jalili M., "Influential node ranking in social networks based on neighborhood diversity," 94: 129, 2019.
[12] Zareie A. and Sheikhahmadi A., "A hierarchical approach for influential node ranking in complex social networks," Expert Systems with Applications, 93: 200-211, 2018.
[13] Zareie A., Sheikhahmadi A., and Fatemi A., "Influential nodes ranking in complex networks: An entropy-based approach," 104: 494, 2017.
[14] Sheikhahmadi A., Nematbakhsh M. A., and Shokrollahi A., "Improving detection of influential nodes in complex networks," 436: 845, 2015.
[15] Chen W., Collins A., Cummings R., Ke T., Liu Z., Rincon D., Sun X., Wang Y., Wei W., and Yuan Y., "Influence maximization in social networks when negative opinions may emerge and propagate," in Proceedings of the 2011 SIAM International Conference on Data Mining, 2011, pp. 379-390: SIAM.
[16] خلیلی درمنی م.، «الگوریتم چندمعیاره برای تعیین مسیر حرکت گره چاهک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم»، مجله محاسبات نرم، جلد 7، شماره 2، ص. 74-83، 1397.
[17] Du Y., Gao C., Hu Y., Mahadevan S., and Deng Y., "A new method of identifying influential nodes in complex networks based on TOPSIS," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 399: 57-69, 2014.
[18] Hu J., Du Y., Mo H., Wei D., and Deng Y., "A modified weighted TOPSIS to identify influential nodes in complex networks," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 444: 73-85, 2016.
[19] Jia H., Han Y., Wu X., and Zhu S., "Node Importance Evaluation Algorithm for Complex Network Based on Time Series and TOPSIS," in Conference: 2020 39th Chinese Control Conference (CCC), pp. 790, 2020.
[20] Kempe D., Kleinberg J., and Tardos E., "Influential nodes in a diffusion model for social networks," in International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 2005, pp. 1127-1138: Springer.
[21] Woo J., Son J., and Chen H., "An SIR model for violent topic diffusion in social media," in 2011 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI), pp. 15-19, 2011.
[22] Li D., Xu Z.-M., Chakraborty N., Gupta A., Sycara K., and Li S., "Polarity related influence maximization in signed social networks," PloS one, 9(7): e102199, 2014.
[23] Li Q., Zhou T., Lü L., and Chen D., "Identifying influential spreaders by weighted LeaderRank," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 404: 47-55, 2014.
[24] Bae J. and Kim S., "Identifying and ranking influential spreaders in complex networks by neighborhood coreness," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 395: 549-559, 2014.
[25] Wang Z., Zhao Y., Xi J., and Du C., "Fast ranking influential nodes in complex networks using a k-shell iteration factor," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 461: 171-181, 2016.
[26] Sheikhahmadi A. and Nematbakhsh M. A., "Identification of multi-spreader users in social networks for viral marketing," Journal of Information Science, 43(3): 412-423, 2017.
[27] Lü L., Zhang Y.-C., Yeung C. H., and Zhou T., "Leaders in social networks, the delicious case," PloS one, 6(6): e21202, 2011.
[28] Namtirtha A., Dutta A., and Dutta B., "Weighted kshell degree neighborhood: A new method for identifying the influential spreaders from a variety of complex network connectivity structures," Expert Systems with Applications, 139: 112859, 2020.
[29] Maji G., "Influential spreaders identification in complex networks with potential edge weight based k-shell degree neighborhood method," Journal of Computational Science, 39: 101055, 2020.
[30] Ma L.-L., Ma C., Zhang H.-F., and Wang B.-H., "Identifying influential spreaders in complex networks based on gravity formula," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 451: 205-212, 2016.
[31] Li Z., Ren T., Ma X., Liu S., Zhang Y., and Zhou T., "Identifying influential spreaders by gravity model," Scientific reports, 9(1): 1-7, 2019.
[32] Liu F., Wang Z., and Deng Y., "GMM: A generalized mechanics model for identifying the importance of nodes in complex networks," Knowledge-Based Systems, 193: 105464, 2020.
[33] Yang X. and Xiao F., "An improved gravity model to identify influential nodes in complex networks based on k-shell method," Knowledge-Based Systems, p. 107198, 2021.