دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1401 (21) 
طبقه‌بندی متون فارسی مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق

10.22052/scj.2023.243182.1010

محمدرضا فیضی‌درخشی؛ زینب متقی نیا؛ میثم عسگری چناقلو