دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1392 (3) 
3. مروری بر منطق فازی نوع-2: از پیدایش تا کاربرد

صفحه 22-43

حسین مرادی فراهانی؛ جواد عسگری؛ مریم ذکری


6. مروری بر روش های تولید داده های آزمون در آزمون جهشی

صفحه 72-85

حسن فرزانه؛ سینا بخشایشی؛ رضا ابراهیمی آتانی؛ اسدالله شاه بهرامی