رایانش، عنوانی برای برنامه تحول در آموزشهای دانشگاهی مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات

نویسنده

دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

رایانش عنوانی فراگیر و فرارشته ای برای مباحث مهندسی و علوم رایانه و فناوری اطلاعات تلقی می شودکه علاوه بر دربرگیری تحولات روزافزون این حوزه ، با آینده ی بین رشته ای ، میان رشته ای ، چند رشته ای و پسا رشته ای آن انطباق دارد . این عنوان که در عین حال پیشنهاد کمیته مشترک ای.سی.ام و آی.ئی.ئی.ئی برای نامگذاری برنامه های درسی این دوره ها است میتواند با پیشوندی نظیر مهندسی و علوم ، نامی مناسب هم برای واحدهای آموزشی مجری این دوره ها باشد. در این مقاله ضمن ارائه این پیشنهاد ، به بررسی سیمای کمّی کنونی آموزشهای این رشته ها در ایران با توجه به افزایش چشمگیر ظرفیت های پذیرش و تبعات آن بر کیفیت این آموزشها ، پرداخته شده است.سپس به راه حلهائی از جمله لزوم بازبینی برنامه های درسی موجود از طریق مدل پیشنهادی چهار بعدی زد-3 که یک الگوی مدل – پایه مناسب سازی بر مبنای مدل حوزه های دانشی ای.سی.ام و آی.ئی.ئی.ئی است و استفاده از "مدساز" (مدلی برای معماری دانش سازمانی) و سامانه ای تکاملی برای مدیریت کیفیت این آموزشها اشاره شده است. بخش پایانی مقاله ، شامل توصیه هائی اجرائی برای رفع برخی از تنگناها و کمبودها با بهره گیری از بیشینه توانهای آموزشی موجود در کشور است.

کلیدواژه‌ها