دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مرداد 1392 (4)