دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، اردیبهشت 1399 (17) 

مقاله مروری

فناوری ماشین‌بینایی در کشاورزی دقیق: مروری جامع بر اصول و کاربردها

صفحه 92-113

10.22052/scj.2021.111453

مرضیه قربانی؛ محمد ابونجمی؛ کیوان آصف‌پور وکیلیان