دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1395 (10) 
مجموع فاصله بین رئوس گراف

صفحه 28-33

الهام محفوظ؛ غلامحسین فتح تبار


کاربرد سیستم های آنالیز تصویردر فرآیند فلوتاسیون

صفحه 66-83

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد؛ سیما محمد نژاد