دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، اسفند 1394 (7) 
تشخیص نوع خودرو با استفاده از مدل 3-بعدی

صفحه 2-13

محسن مرادی؛ مجتبی حسینی؛ امیرحسین مومنی ازندریانی