لچ استاتیک مقاوم در برابر خطای نرم با تأخیر و توان مصرفی پایین

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

اهمیت قابلیت اطمینان مدارها و خصوصاً اثر تششعات کیهانی و اشکالات ناشی از برخورد این ذرات به مدارات، با پیشرفت تکنولوژیِ ساخت مدارهای مجتمع و گذر از ابعاد میکرومتر به نانومتر به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این مقاله یک لچ استاتیک مقاوم در برابر خطای نرمِ ناشی از برخورد ذرات پرانرژی به سطح تراشه، جهت کاربرد در مدارهای با قابلیت اطمینان بالا معرفی می‌گردد. اساس روش پیشنهادی استفاده از فیدبک های چندگانه به هنگام قرارگیری لچ در وضعیت نگهداری از داده است. شبیه سازی های انجام شده با نرم افزار HSPICE در تکنولوژی 65 نانومتر نشان می‌دهد ساختار پیشنهادی قادر به حذف اثرات تک رخداد و نیز چندرخداد واژگونی بوده و در مقایسه با سایر مدارات مشابه حداقل دارای کاهش حدود 13 درصدی پارامترهای تأخیر و توان مصرفی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Low-Power Soft-Error Hardened Static Latch

چکیده [English]

The importance of the reliability in circuits, especially the effect of cosmic ray and the faults caused by the particles hit are becoming increasingly important as the CMOS technology progresses from sub-micrometer to nanometer scale. In this paper a static latch presented which is resistant to soft error caused by energetic particles hit to the surface of the chip and suitable for high reliability applications. The hardening method is based on deploying multiple feedback paths in the opaque mode of the latch. The HSPICE post-layout simulation results in 65nm CMOS technology reveal that the proposed structures besides to single and multiple node resilience and reduced error-rate, introduce more than 13 percent reduction in delay and power consumption compared to similar structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Latch
  • Cosmic radiation
  • Neutron particle
  • Alpha particle
  • Reliability
  • Fault tolerant digital circuit