کلیدواژه‌ها = شبکه اجتماعی
شخصیت شناسی در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل سازی موضوعی نظرات کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.243197.1006

آرش خسروی؛ حمیدرضا عبدالحسینی


پیشگویی پیوند در شبکه های اجتماعی با استفاده از ترکیب دسته بندی کننده ها

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 2-17

اعظم کی پور؛ مرتضی براری؛ حسین شیرازی