دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1396 (12) 
تولید خودکار یک سیستم چندعاملی برای مدیریت بحران به روش مدل‌رانده

صفحه 2-17

سمانه حسین دوست؛ طاهره آدم زاده؛ بهمن زمانی؛ افسانه فاطمی