دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 (16)