کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: سیستم‌های اطلاعات سلامت
ارزیابی میزان تطابق مولفه‌های نرم افزاری سیستم های اطلاعات سلامت با معیارهای کیفیت نرم افزار

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 2-17

متین رمضانی؛ فاطمه احمدی ابکناری؛ اسدالله شاه بهرامی