کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: مهندسی نرم‌افزار عامل‌گرا
ارائه راهکار ترکیبی به منظور بهبود و توسعه‌ی متدولوژی‌های عامل‌گرا

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 14-29

عرفان قندهاری؛ فاطمه سعادت جو؛ محمدعلی زارع چاهوکی