کلیدواژه‌ها = یادگیری نیمه نظارتی
حاشیه‌نویسی تصویر با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی نیمه نظارتی طیفی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 20-35

نگار صادق زاده؛ محبوبه شمسی؛ عبدالرضا رسولی کناری