نویسنده = ������������ ��������
Reduced Order Framework for 2D Heat Transfer Simulation Under Variations of Boundary Conditions Based on Deep Learning Algorithm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246176.1054

سمیه افضلی؛ محمدکاظم مؤیدی؛ فرانک فتوحی