نویسنده = ������ �������������� ����������
مدل‌سازی امنیت ماشین‌های مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 2-15

10.22052/scj.2021.242842.0

امیرحسین یداللهی؛ جواد سلیمی سرتختی؛ سلمان گلی بیدگلی