نویسنده = مجتبی حسینی
تشخیص نوع خودرو با استفاده از مدل 3-بعدی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 2-13

محسن مرادی؛ مجتبی حسینی؛ امیرحسین مومنی ازندریانی


مروری بر استفاده از محاسبات تکاملی در تجزیه‏ی طیفی تصاویر ابرطیفی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 46-59

حسین فیاضی؛ حمید دهقانی؛ سید مجتبی حسینی