نویسنده = ���������� ��������
مروری بر منطق فازی نوع-2: از پیدایش تا کاربرد

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 22-43

حسین مرادی فراهانی؛ جواد عسگری؛ مریم ذکری