ارائه یک مدلی جدید برای بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس‌گرا

نویسندگان

چکیده

امروزه، سازمانها برای حاکمیت مؤثر معماری سرویس گرای خود نیازمند یک مدل بلوغ حاکمیت مناسب هستند، به‌گونه‌ای که بتوانند با استفاده از این مدل وضعیت جاری حاکمیت خود را ارزیابی، نیازمندی‌های حاکمیت خود را تعیین و سپس یک چارچوب مناسب برای حاکمیت خود ارائه کنند. تاکنون مدل‌های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرای مختلفی به‌منظور ارزیابی حاکمیت بر معماری سرویس گرا ارائه‌شده است، اما با توجه به حرکت فرایندگرایی سازمان ها در سال های اخیر، به یک مدل بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرایی نیاز است که بتواند در گام های مختلف به ارزیابی بلوغ سازمان از منظر فرایندهای حاکمیت بپردازد. در این مقاله، با بهره‌گیری از مدل بلوغ فرایندی حاکمیت COBIT که یکی از مدل‌های مطرح در حوزه فناوری اطلاعات است و اغلب از آن برای ارزیابی بلوغ حاکمیت در حوزه فناوری اطلاعات استفاده‌شده، مدلی جدید برای بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس‌گرا، به منظور ارزیابی سطح بلوغ فرایندها در سازمان، ارائه گردیده است. در پایان نیز به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی از کارشناسان حوزه معماری سرویس‌گرا و فناوری اطلاعات نظرسنجی به عمل‌آمده که نتایج تحقیق بیانگر تأیید مدل پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a New Model for Governance Maturity of Service Oriented Architecture

نویسندگان [English]

  • Mojgan Dehghani
  • Sima Emadi
چکیده [English]

Abstract

Today, Organizations require a suitable and effective governance maturity model of their Service-Oriented Architecture (SOA). This is required to assess current state and needs of their governance and then to provide a suitable framework for their governance. So far, the different SOA governance maturity models have been proposed to assess governance of SOA; however, considering the movement of organizations to process-oriented method in recent years, the governance maturity model based on SOA is needed to assess the maturity of the organization in terms of their governance processes. In this paper, we used the COBIT process maturity model to propose a new model for the SOA governance maturity. The new model can evaluate an organization's process maturity level. COBIT is one of the information technology governance models. Finally to evaluate the proposed model, we contrast our results against the results obtained from reviews of IT experts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SOA maturity
  • SOA adoption
  • SOA governance
  • COBIT