کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ویژگی‌های هیستوگرام اختلاف بافت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 10-21

10.22052/scj.2022.246175.1053

محمدمهدی علیان نژادی؛ مصطفی حسینی؛ حامد غضنفری؛ احمد کمندی