کلیدواژه‌ها = تقریب بهترین صفحه
بزرگ‌نمایی تصویر با استفاده از تقریب بهترین صفحه

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 26-35

علی محمد اسمعیلی زینی؛ علی محمد لطیف؛ قاسم برید لقمانی