نویسنده = ������������ ����������
مجموع فاصله بین رئوس گراف

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 28-33

الهام محفوظ؛ غلامحسین فتح تبار