نویسنده = �������������� �������� ����������
کشف سرویس‌های ابری در زبان فارسی از طریق تکامل هستان‌شناسی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 84-93

نفیسه هراتیان اول؛ علی اصغر صفائی