کشف سرویس‌های ابری در زبان فارسی از طریق تکامل هستان‌شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بین الملل قشم

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کارشناسان، رایانش ابری را به عنوان مدلی برای دسترسی به اطلاعات و منابع به اشتراک گذاشته شده قابل پیکربندی، تعریف نموده‌اند. در محیط ابری کاربران می‌توانند بسته به میزان و نوع استفاده از سرویس‌ها، هزینه پرداخت کنند. با توسعه روز افزون اینترنت و سرویس‌های ارائه شده در آن، کاربران جهت دستیابی به سرویس‌های مورد نظرشان با چالش‌هایی روبرو می‌شوند. امروزه اینکه کاربران چگونه می‌توانند بهترین سرویس، با مناسبترین هزینه، امنیت مناسب، کارایی قابل قبول و... را بیابند، به دغدغه اصلی آن‌ها در کار با محیط رایانش ابری تبدیل شده است. بنابراین یکی از ملاحظات اصلی درحوزه رایانش ابری، مسئله جستجو کردن و کشف سرویس‌ها به منظور بهره برداری از آن‌هامی‌باشد. از آنجاکه یافتن سرویس‌های مناسب به صورت دستی و غیرخودکار، وقت‌گیر و بعضاً غیرممکن است، انجام خودکار و درصورت امکان افزودن معنا به آن می‌تواند به افزایش کیفیت و سرعت فرایند کشف سرویس‌هاکمک کند. البته به‌کارگیری این رویکرد نیاز به ایجاد شرح‌های معنایی برای همه‌ی سرویس‌های موجود دارد که این کار نیز اگر به صورت غیرخودکار انجام شود کاری بسیار وقت‌‌گیر خواهد بود. به همین دلیل پژوهشگران معمولاً از روش‌های پردازش زبان طبیعی جهت خودکارسازی این فرایند‌ها استفاده کرده اند. از طرفی، در حال حاضر سیستم جامع و فراگیری برای کشف سرویس‌های ابری برای زبان فارسی نیز ارائه نشده است. در بسیاری از سیستم‌های ارائه شده نیز، ویژگی‌های خاص زبان فارسی در نظر گرفته نشده اند و با در نظرگرفتن یک سری فرضیات، چالش‌های موجود در زبان فارسی نادیده رها شده‌اند همچنین به دلیل نبود هستان‌شناسی کامل و جامعی برای زبان فارسی، بسیاری از پژوهش‌هانتوانسته اند از قابلیت‌های هستان‌شناسی‌ها در سیستم‌های کشف سرویس خود، استفاده نمایند. ایجاد سیستمی که بتواند کشف سرویس‌های ابری را برای زبان فارسی، با کیفیت قابل قبولی انجام دهد، همچنان یک مسئله تحقیقاتی باز می‌باشد. استفاده از هستان‌شناسی‌ها، جهت معنایی نمودن کشف سرویس‌های ابری، می‌تواند به بهبود نتایج سیستم‌های کشف سرویس ابری کمک کند. در این مقاله، سامانه ای جهت کشف سرویس‌های ابری مبتنی بر تکامل هستان شناسی، برای زبان فارسی ارائه شده است. بدین صورت که معانی کلماتی را که کاربر برای جستجوی یک سرویس در رایانش ابری به کار می برد را با بکارگیری تکنیک‌های تفسیر، هستان‌شناسی، استخراج ودسته بندی کرده ، و از آن جهت جستجو و یافتن سرویس مورد نیاز کاربر استفاده می‌کند. در زبان های دیگر ابزارها و داده های مناسبی برای ارزیابی وجود دارد. که ما در زبان فارسی این داده ها را دردسترس نداریم .بدین منظور از ضرایب دقت و فراخوانی برای ارزیابی سامانه پیشنهادی استفاده شده است و نتایج قابل قبولی را در مقایسه با پژوهش‌های پیشین را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cloud services discovery through Ontology Evolution in Persian language

چکیده [English]

Abstract

The cloud computing is undoubtedly a great achievement of the computer networks. In this environment, various services have been provided but users should take the trouble to find the services they need. Although researchers have tried to solve the needs of users to information on the web, their studies enjoy strengths and weaknesses and there is no comprehensive system for the discovery of the cloud services in Farsi language; this means they did not consider features of Farsi language. Furthermore, the lack of a comprehensive ontology for Farsi language has caused many studies fail to use ontology features in their service discovery systems. Therefore, there is a need for some systems to detect cloud services for Farsi language with acceptable quality. The use of ontology to discover the cloud services semantically could improve the results of the service discovery system. The current study is an attempt to provide an environment for service discovery in a cloud environment for the Farsi language using ontology evolution. Evaluation of the presented environment shows the increase of the quality in discovery of the cloud services for the Farsi language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service discovery
  • Cloud services
  • Ontology evolution
  • Farsi language