نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
لچ استاتیک مقاوم در برابر خطای نرم با تأخیر و توان مصرفی پایین

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 30-41

علی اصغر سعادت زاده؛ حسین کریمیان علی داش