نویسنده = ���������� �������������������� ����������������
تشخیص نوع خودرو با استفاده از مدل 3-بعدی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 2-13

محسن مرادی؛ مجتبی حسینی؛ امیرحسین مومنی ازندریانی