نویسنده = ���������� ������ ���������� ������������
بررسی مولفه های سبکی نویسندگان پیام های الکترونیکی با تکیه بر پژوهش های انجام شده

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 60-71

سمیرا زنگویی؛ حسنعلی نعمتی شمس آباد