نویسنده = �������� ���������� ����������
بهینه سازی برنامه ریزی هفتگی دروس دانشگاهی با روشهای جستجوی محلی

دوره 1، شماره 1، دی 1391، صفحه 24-31

مریم حسن زاده؛ رامین باشی زاده