ارائه‌ی راهکاری جهت بهبود استدلال مبتنی بر مورد در برآورد هزینه‌ی نرم‌افزار با استفاده از جستجوی ممنوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه کامپیوتر، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

چکیده

ارائه‌ی برآوردی دقیق از هزینه‌ی مورد نیاز توسعه‌ی نرم‌افزار جهت مدیریت مؤثر و موفقیت پروژه‌های نرم‌افزاری یک ضرورت است. در مراحل ابتدایی توسعه‌ی نرم‌افزار اطلاعات دقیقی از پروژه در دسترس نیست و همین امر ارائه‌ی برآورد هزینه‌ی دقیق را چالش برانگیز می‌کند. این تحقیق با هدف افزایش دقت برآورد هزینه‌ی مورد نیاز توسعه‌ی نرم‌افزار، روشی بر پایه‌ی استدلال مبتنی بر مورد و جستجوی ممنوعه ارائه کرده است که با حذف ویژگی‌های غیرضرور، انجام برآورد با حداقل ویژگی‌های مورد نیاز را برای پروژه‌های نرم‌افزاری فراهم کرده است. مکانیزم انتخاب راه‌حل اولیه، شاخص ارزیابی تابع هدف و حذف داده‌های گمشده پارامترهای متغیر تحقیق حاضر هستند که اثرگذاری آنها در قالب 8 سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. قدرت پیش‌بینی روش ارائه‌شده به روش اعتبارسنجی متقابل جامع و غیر جامع در مجموعه داده‌های آلبرخت، چاینا، دِشارنایز، کِمِرِر، کیچنهام، مَکسول و میازاکی اندازه‌گیری شده است و با استفاده از دو روش وو و لیو مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج، برتری روش ارائه‌شده را نسبت به روش‌های وو و لیو بر اساس شاخص‌های ارزیابی سطح پیش‌بینی، میانه‌ی خطای نسبی، میانگین خطای نسبی و میانگین خطای مطلق نشان داده است. به علاوه، کارایی روش ارائه‌شده مستقل از متدلوژی و محیط استفاده‌شده جهت توسعه‌ی نرم‌افزار است که با تمرکز بر بخش دانش عمومی استدلال مبتنی بر قالب، مسبب پایداری دقت برآوردهای ارائه‌شده‌ در مجموعه داده‌های تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a solution to improve case-based reasoning in software cost estimation using tabu search

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mollamotalebi 1
  • Kooshyar EsmaeeliRad 2
1 Department of Computer and Information Technology Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Computer, Buinzahra branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
چکیده [English]

Providing an accurate estimate of the required cost of software development is a necessity for the effective management and success of software projects. In the early stages of software development, detailed information about the project is not available, and this makes it challenging to provide an accurate cost estimate. With the aim of increasing the accuracy of software development cost estimation, this research has presented a method based on case-based reasoning and Tabu search, which by removing unnecessary features, provides an estimate with the minimum required features for software projects. The initial solution selection mechanism, objective function evaluation index, and missing data removal are the variable parameters of the current research, whose effectiveness has been investigated in the form of 8 different scenarios. The predictive power of the presented method has been measured by the comprehensive and non-comprehensive cross-validation method in the Albrecht, China, Desharnais, Kemmerer, Kitchenham, Maxwell and Miyazaki datasets and evaluated using the two methods of Wu and Liu. The results have shown the superiority of the presented method over Wu and Liu's methods based on the evaluation indicators of the prediction level, median relative error, mean relative error, and mean absolute error. In addition, the effectiveness of the presented method is independent of the methodology and environment used for software development, which by focusing on the general knowledge part of case-based reasoning, has caused the stability of the accuracy of the estimates presented in the research data set.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software cost estimation؛ case-based reasoning؛ feature selection؛
  • Tabu search؛ mean relative error؛ mean absolute error