ارائه یک ابزار مبتنی بر شبکه پتری بمنظور تحلیل و شبیه سازی سیستم‌های کامپیوتری

نویسنده

دانشگاه کاشاندانشکده مهندسی برق و کامپیوترگروه مهندسی کامپیوتر

چکیده

شبکه پتری بدلیل داشتن تنوع و قابلیت‌های متعدد یکی از پرکاربردترین روش‌های مدل‌سازی و ارزیابی سیستم‌های هم‌روند و مبتنی بر رخداد است. با توجه به تنوع کاربرد و وجود انواع مختلف شبکه پتری ابزارهای مختلفی جهت مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تحلیل شبکه‌های پتری عرضه شده است. هر یک از این ابزارها بخشی از قابلیت‌های مورد نیاز برای تحلیل و ارزیابی سیستم‌ها را فراهم می‌کنند. در کار حاضر ابزاری برای مدل‌سازی و ارزیابی بر اساس شبکه پتری فراهم شده است که علاوه بر پشتیبانی از انواع مختلف شبکه پتری، برخی از قابلیت‌هایی که در سایر ابزارها کمتر مورد توجه قرار گرفته را فراهم می‌کند. امکان تولید خودکار مدل، امکان تحلیل حالت پایدار انواع شبکه پتری ازجمله شبکه پتری زمان ثابت، تغییر ساختار مدل در حین اجرا، امکان یادگیری و تطبیق پذیری مدل، امکان ارزیابی و جستجوی خودکار راه حل از جمله قابلیت‌های این ابزار است. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل جامع پیشنهادی امکانات ابزار ساخته شده شرح داده می‌شود. علاوه بر آن با ذکر مثال‌هایی قابلیت‌های انحصاری ابزار مذکور معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Petri-net based modeling tool, for analysis and evaluation of computer systems

نویسنده [English]

  • Hossein Sabaghian-Bidgoli
چکیده [English]

Petri net is one of the most popular methods in modeling and evaluation of concurrent and event-based systems. Different tools have been created to support modeling and simulation of different extensions of Petri net in different applications. Each tool supports some extensions and some features. In this work a Petri net based modeling and evaluation tool is presented that not only supports different Petri net extensions but also provides some features not supported before. Automatic model construction, steady state analysis of different extensions including constant timed Petri net, run time reconstruction, learning and  feature, and automatic solution search are some specific features of the proposed tool. In addition to introducing the model, its capabilities  are shown through some examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Petri-net
  • Steady state analysis
  • Simulation
  • Performance evaluation
  1. [1] R. David and H. Alla, Discrete Continuous and Hybrid Petri Nets, New York, Springer, 2004. [2] K. Jensen, L. M. Kristensen and L. Wells, "Coloured Petri Nets and CPN Tools for modelling and validation of concurrent systems," International Journal of Software Tools Technology Transfer, vol. 9, pp. 213–254, 2007. [3] V. Gehlot and A. Hayrapetyan, "Systems Modeling and Analysis Using Colored Petri Nets: a Tutorial Introduction and Practical Applications," in Proc. of the 45th Annual Southeast Regional Conference, March 2007, pp. 514. [4] B. Hrúz and M. C. Zhou, Modeling and Control of Discrete-event Dynamical Systems: with Petri Nets and Other Tools, 1st Edition, London, Springer, 2007 [5] P.J. Haas, "Stochastic Petri Nets for Modelling and Simulation", in Proc. of the 36th Conference on Winter Simulation, Washington, DC, USA, December 2004, pp. 101-112. [6] Y. Su, J. Qiu, G. Liu, Y. Xu and Y. Qian, "Method of Testability Index Determination Based on Generalized Stochastic Petri Net," 2009 IEEE Circuits and Systems International Conference on Testing and Diagnosis, Chengdu, 2009, pp. 1-4. [7] L. Li, W. Zeng, Z. Hong, L. Zhou, "Stochastic Petri Net-based Performance Evaluation of Hybrid Traffic for Social Networks System", Neurocomputing, vol. 204, pp. 3-7, Sep. 2016. [8] H. Sabaghian-Bidgoli, S. A. Shahabi and Z. Navabi, "A Novel Modeling Approach for System-Level Application Mapping Targeted for Configurable Architecture," in Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 37, no. 4, pp. 192-202, December 2014. [9] N. Wu, F. Chu, C. Chu and M. Zhou, "Petri Net Modeling and Cycle-Time Analysis of Dual-Arm Cluster Tools With Wafer Revisiting," in IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, vol. 43, no. 1, pp. 196-207, Jan. 2013. [10] G. F. List and M. Cetin, "Modeling traffic signal control using Petri nets," in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 5, no. 3, pp. 177-187, Sept. 2004. [11] http://people.ee.duke.edu/~kst/chirel/MANUAL/manual.pdf, Accessed in April 2017. [12] R. Sahner, K. S. Trivedi and A. Puliafito, "Performance And Reliability Analysis Of Computer Systems (an Example-based Approach Using The Sharpe Software," in IEEE Transactions on Reliability, vol. 46, no. 3, pp. 441-441, Sept. 1997. [13] https://sharpe.pratt.duke.edu/, Accessed in April 2017. [14] N. J. Dingle , W. J. Knottenbelt and T. Suto, "PIPE2: A Tool for the Performance Evaluation of Generalised Stochastic Petri Nets," ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, vol. 36(4), pp. 34-39, March 2009 [15] W. J. Thong and M. A. Ameedeen, "A Survey of Petri Net Tools," in Advanced Computer and Communication Engineering Technology, vol. 315, pp. 537-551, Jan. 2015. [16] https://github.com/hsabaghianb/KU_PN_Tool/blob/master/KU_PN_Tool_v1.72.zip, Uploaded in October 2019. [17] G. Bolch, S. Greiner, H. De-Meer and K. S. Trivedi, Queueing Networks and Markov Chains, second edition, New Jersey, John Wiley & Sons, 2006. [18] رئیسی ورزنه، مصطفی، "مدل‌سازی رقابت بر سر کانال‌های ارتباطی با استفاده از شبکه پتری با هدف ارزیابی دقیقتر کارایی نگاشت‌های مختلف یک کاربرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دیماه 1397 [19] قدیری‌فرد، زهرا، "ارائه روشی مبتنی بر شبکه پتری برای زمانبندی اجرای وظایف با هدف افزایش کارایی نگاشت‌ کاربرد در سیستم‌های نهفته‌ی چند هسته‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، شهریور 1398