روشی جدید به منظور تعیین مرز ضایعات در تصاویر فراصوت از بافت پستان: اصلاح وفقی ضریب انتشار ناهمسانگرد

نویسندگان

1 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در این مقاله روشی جدید برای آشکارسازی و تعیین مرز ضایعات در تصاویر فراصوت ارائه می گردد. در روش پیشنهادی ابتدا وجود ضایعات در قالب مفهوم آزمون فرض های تصادفی مدل می شود. در ادامه فرض صحیح با استفاده از اصلاح وفقی ضریب انتشار ناهمسانگرد روی تصویر فراصوت و متعاقب آن بهینه سازی انرژی، تعیین می گردد. اصلاح وفقی ضریب انتشار ناهمسانگرد موجب می شود تا آشکارساز فوق عملکرد متفاوتی را در نواحی مختلف تصویر دارا بوده و بدین ترتیب مرزهای باریک و محلی بین ضایعات و سایر اجزای تصویر با دقت بهتری آشکارسازی می شوند. روش پیشنهادی بر روی تصاویر فراصوت واقعی که شامل ضایعات مختلف بافت پستان بوده اند آزموده شده و عملکرد آن با برخی روش های موجود مقایسه می گردد. نتایج حاصل، حاکی از بهبود استخراج ضایعات توسط روش پیشنهادی نسبت به رقبا هستند به گونه ای که این روش، استخراج ضایعات را حداقل 5.9 درصد بهبود داده و از نظر پارامتر نرخ آشکارسازی غلط نیز حداقل 1.5 درصد بهتر از روش های رقیب عمل می نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Method for Detecting Lesion Border in Ultrasonic Images of Breast: Modified Adaptive Anisotropic Diffusion

چکیده [English]

Accurate segmentation plays a vital role in automated analysis of ultrasonic images. A new method based on adaptive anisotropic diffusion is introduced here for lesion detection in ultrasonic images of the breast. In this method, a hypothesis testing framework is defined first to separate lesions from healthy breast tissue. Then the boundary of lesion is estimated by adaptive anisotropic diffusion followed by energy minimization method. The performance of the proposed method is evaluated on real ultrasound images which are captured from various breast tissues containing different lesions. Parameters for performance evaluation are presented and obtained results are compared with some other state-of-the-art lesion detection methods. Increased true positive rate in parallel with simultaneous decrease in false positive rate, Hammoude distance and Hausdorff distance confirm the effectiveness of proposed method for detecting breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasound Image
  • Lesion Detection
  • Adaptive diffusion coefficient
  • AnisotropicDiffusion
  • Speckle Noise