بهینه‌سازی پارامترهای کنترل‌کننده PID برای کنترل فرکانس بار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و با بهره‌گیری از معیار انتگرال زمان- قدرمطلق خطا (ITAE) به تنظیم بهینه پارامترهای کنترل‌کننده PID فرکانس بار در سیستم‌های قدرت دو ‌ناحیه‌ای با در نظر‌گرفتن تغییرات پارامترهای سیستم قدرت پرداخته شده است. برای دست‌یافتن به عملکرد مقاوم مطلوب در نظر‌گرفتن تابع هدف مناسب مهم است به‌طوری‌که نتایج نشان می‌دهد با بهره‌گیری از معیار ITAE که با وجود انحراف فرکانس و خطای کنترل ناحیه (ACE) است، پارامترهای کنترل بهینه برای سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری که دارای دقت و سرعت همگرایی بالایی می‌باشد به سهولت به دست می‌آیند. کارآیی روش پیشنهادی بر روی یک سیستم قدرت دو ناحیه‌ای تحت اغتشاش‌های بار ناحیه‌ای نشان داده شده است. با بررسی و ارزیابی نتایج مشاهده می‌شود که روش بهینه‌سازی پیشنهادی در محدوده وسیعی از تغییر پارامترهای سیستم و تغییرات بار، عملکرد مقاوم خوبی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of PID Controller Parameters for Load Frequency Controller Using Imperialist Competitive Algorithm

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Taher
  • Mehdi Zeraati
چکیده [English]

In this paper, considering variant power system parameters and using Imperialist Competitive Algorithm (ICA) and ITAE (Integral Time Absolute Error) criterion we deal with tuning optimal parameter of load frequency PID controller in two-area power systems. To attain the desirable robust performance, selecting the appropriate objective function is important. The obtained simulation results indicate that despite frequency deviation and Area Control Error (ACE), applying ITAE criterion leads to attain optimal control of parameters for power system using ICA, which has high accuracy and convergence speed. Moreover, performance of the proposed method is illustrated on a two-area power system under load disturbance. The obtained results indicate that the proposed optimization method has a desired and robust performance in a wide range of system parameters and load variations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imperialist Competitive Algorithm
  • Load Frequency Control
  • Optimal Tuning
  • PID Controller