کلیدواژه‌ها = Cloud Environment
Towards Cloud-based Resource Management for Healthcare Data Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1402

10.22052/scj.2023.246269.1059

مصطفی قبائی آرانی؛ هدی اخوان