کلیدواژه‌ها = Optimized fuzzy controller
Microgrid Frequency Regulation by Using of Electric Vehicles Controlled by Fuzzy Controller with Optimized Rules and Membership Functions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.246259.1058

صابر فلاحتی علی آبادی؛ سید عباس طاهر