کلیدواژه‌ها = درجه بندی ظروف چینی
درجه بندی کیفی ظروف چینی با استفاده از ماشین بینایی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 66-77

ُسید جواد حسینی نیا؛ سید محمد امام؛ خلیل خلیلی