نویسنده = ����������������������� ��������������
طبقه‌بندی متون فارسی مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401

10.22052/scj.2023.243182.1010

محمدرضا فیضی‌درخشی؛ زینب متقی نیا؛ میثم عسگری چناقلو