نویسنده = �������������������� ������
تشخیص تخریب دیسک بین مهره‌ای کمر با استفاده از تصاویر MRI

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 114-123

10.22052/scj.2021.111454

علی میرزاخانی؛ مجتبی محمدپور